Domovní řád

 • Na chatu mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti. Užívání zařízení chaty je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 • V době od 22:00 do 6:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid. Není nutné zhasnout a jít spát, ale hlasové projevy a hudební produkci ztlumit na takovou úroveň, aby nedocházelo k úmyslnému rušení nočního klidu.
 • Zvíře může být umístěno v prostorách chaty pouze se souhlasem pronajímatele.
 • V pokoji, nebo společenských místnostech NESMÍ nájemce i hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou mobilních telefonů, tabletů, holících strojků, vysoušečů vlasů a přenosných osobních počítačů.
 • Kouření je v celém objektu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!
 • Pohybovat se ve vnitřních prostorech chaty jen po přezutí/vyzutí z venkovní obuvi.
 • Případnou ztrátu klíčů je nájemce povinen nahlásit bez prodlení pronajímateli a uhradit tímto způsobenou škodu.
 • Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chaty a na jejím prostranství.
 • Za škody způsobené hostem na majetku chaty odpovídá nájemce podle platných předpisů
 • Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem či nájemcem do chaty, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky, mobily, notebooky, fotoaparáty apod.)
 • K chatě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech
 • Vstup na okolní pozemky, les je pouze na vlastní nebezpečí nájemce, hosta.
 • Rozdělávání malého ohně za účelem opékání je povoleno pouze na otevřeném ohništi, kdy po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil.
 • Do odpadu (umyvadla, WC atd.) je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky, dámské vložky a obdobné materiály, tyto patří do košů či popelnice.
 • Při ukončení pronájmu je nájemce povinen předat majiteli chatu zpět v uklizeném stavu. Vysát místnosti s kobercem, vytřít všechny ostatní místnosti, vynést odpadky, umýt všechno používané nádobí.
 • Host ubytovaný na této chatě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej úmyslně poruší, má pronajímatel právo pronájem objektu ihned bez náhrady ukončit.
 • Předání chaty v den odjezdu je do 11.00 hodin. Chata i její okolí musí být řádně uklizené (vynesený popel z koupací kádě, z grilu, umyté rošty grilu, porovnané nespálené dřevo na určené místo atd.).

Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že zde strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás na Chatě Zuzana. Věříme, že dodržováním těchto zásad, které jsou přirozenou součástí života kulturních lidí, povede k oboustranné spokojenosti.

V Horní Malé Úpě                                                                     Patrik Zimmermann, pronajímatel